3 možnosti, jak opravit v roce 2021 památky z dotačních zdrojů

Dotace na ochranu a obnovu kulturního dědictví, dotace na inovativní využití kulturního dědictví, údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

1. Dotace na ochranu a obnovu kulturního dědictví

Aktuálně vyhlášená výzva z Norských fondů, ze které je možná rekonstrukce zapsaných kulturních památek. 90% dotace je určena na větší akce v rozsahu 5 – 38,5 mil korun.
Výzva je určena všem, kteří usilují o obnovu zapsaných kulturních památek a o jejich oživení. Cílem je podpořit takové projekty, které propojí ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Předpokladem pro zapojení do výzvy je příprava předložení projektů (včetně projektové dokumentace a stavebního povolení) nejpozději do 31. 3. 2020. Začátek projektů se předpokládá na podzim 2020 a jejich dokončením nejpozději do 30. 4. 2024.
Detail výzvy

2. Dotace na inovativní využití kulturního dědictví

V druhé polovině letošního roku bude vyhlášena nová výzvy Norských fondů. Tentokrát se jedná o podporu využití kulturních památek. Dotace půjdou na podporu projektů s max. 15% investičních nákladů, maximální výše podpory: 6 mi. korun.

3. Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

70% podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí.
Podporovány jsou tyto objekty: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.
Výzva je určena pro obce do 2 tisíc obyvatel, které mohou využít dotaci do výše 200 tis. korun.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.