Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2024
Technologie pro MAS
Tato výzva se zaměřuje na podporu malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.
Až 1 000 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2023
Regionální sportovní infrastruktura
Výzva je zaměřena na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení místního významu a na vybudování bezbariérových přístupů do takových zařízení.
Až 30 000 000 Kč
až 70 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2023
Telematika pro veřejnou dopravu
Tato výzva je zaměřena na rozvoj různých technologií používaných ve veřejné dopravě. Podívejte se na detaily.
Až 50 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 3.10.2023
Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků
Cílem této výzvy je podpora terénní práce, která pomáhá předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.
program před otevřením
příjem žádostí do 31.3.2024
Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře
Cílem výzvy je podpora komplexní revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie, úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů a úspory emisí CO2.
program otevřen
příjem žádostí do 1.5.2024
Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu
Cílem výzvy je podpořit zkapacitnění a zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jako celku.
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2024
Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Cílem výzvy je podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, podpory OZE a zlepšení kvality vnitřního prostředí budov.
program otevřen
příjem žádostí do 20.10.2023
Podpora osob znevýhodněných na trhu práce
Cílem výzvy je podpora poradenských a informačních činnosti a programů (včetně individuálního a specializovaného poradenství) v oblasti zaměstnávání.
Až 10 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.7.2024
Zpracování studií a plánů
Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zpracování či aktualizace studií systému sídelní zeleně, územních studií krajiny a plánů územního systému ekologické stability.
program otevřen
příjem žádostí do 29.9.2023
Malá kulturní a kreativní centra
Cílem této výzvy je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru, a to vytvořením alespoň patnácti malých kulturních a kreativních center.
Až 40 000 000 Kč
až 100 %
program před otevřením
příjem žádostí do 31.12.2025
Deinstitucionalizace sociálních služeb
Cílem výzvy je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.
program před otevřením
příjem žádostí do 31.12.2023
Dobíjecí infrastruktura v obcích a ve městech
Cílem výzvy je podpora vybudování běžných dobíjecích stanic v obcích a ve městech.
program otevřen
příjem žádostí do 30.11.2024
LIFE 2023-2024
Cílem programu je spolufinancování projektů předkládaných v rámci komunitárního programu LIFE. Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do výzvy unijního programu LIFE.
Až 40 000 000 Kč
až 20 %
program otevřen
příjem žádostí do 15.12.2023
Úprava lesních porostů
Cílem výzvy je podpora opatření zaměřeného na přechod na obhospodařování lesních porostů s využitím zejména výběrných principů s maximální velikostí obnovních prvků 0,1 ha, jehož realizace povede ke zlepšování druhové, věkové a prostorové diverzity vybraných částí lesa.
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2023
Program záchrany architektonického dědictví
Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou nemovitých kulturních památek.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2024
eHealth
Cílem výzvy je elektronizace vybraných služeb veřejné správy - eHealth.
program otevřen
příjem žádostí do 28.4.2024
Státní fond kultury
Program je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury.
program otevřen
příjem žádostí do 16.10.2023
Rehabilitační péče
Cílem výzvy je podpora vzniku nových kapacit jednotek intenzivní neurorehabilitace v přímé návaznosti na vysoce specializovanou cerebrovaskulární a traumatologickou péči a zvýšení kvality a dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech.
Až 49 500 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Prevence před povodněmi
Podívejte se na podrobnosti výzvy, která se zaměřuje na podporu prevence proti povodním.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Základní a střední školy
Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury základních a středních škol.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2026
Zaměstnanost: fáze šíření
Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na předávání know-how organizacím, na průběžnou úpravu způsobu předávání know-how na základě potřeb organizací, na vyhodnocení vlivu změn na organizace a jejich klienty, na podporu spolupráce mezi organizacemi (síťování), na nastavení udržení změn po konci projektu.
Až 12 500 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2025
Odkup vodovodů a kanalizací
Podívejte se na podrobnosti výzvy, která se zaměřuje na odkup vodovodů a kanalizací.
program otevřen
příjem žádostí do 28.2.2025
Rozvoj a dostupnost paliativní péče
Cílem této výzvy je podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče.
Až 9 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.1.2024
Veřejné budovy v pasivním standardu
Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují.
Až 140 000 000 Kč
až 70 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Fond pro bilaterální vztahy
Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Českou republikou. Výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska, volitelné je pak partnerství s dalšími subjekty z donorských států.
Až 489 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.12.2023
Výsadba stromů
Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů se zapojením veřejnosti, a tím přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody.
Až 250 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.11.2023
Adaptace ekosystémů na změnu klimatu
Cílem výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.
Až 2 500 000 Kč
až 80 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.11.2023
Zdravotní následná péče
Podívejte se na podrobnosti výzvy, které podporuje rozvoj a dostupnost zdravotní následné péče.
Až 80 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 18.11.2023
Rekultivace starých skládek
Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rekultivaci starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.
program otevřen
příjem žádostí do 15.11.2023
Prevence a řízení antropogenních rizik
Cílem výzvy je podpora projektů, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při předcházení vzniku rizik souvisejících s lidskou, zemědělskou nebo průmyslovou činností.
Až 50 000 000 Kč
až 85 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2023
Srážkové vody a opatření proti povodním
Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně opatření, která přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2023
Šelmy a škody, záchranné stanice
Cílem výzvy je podpora opatření realizovaných za účelem zabránění nebo zmírňování škod působených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů. Dále výzva nabízí podporu modernizace záchranných stanic a center pro ohrožené druhy živočichů.
program otevřen
příjem žádostí do 13.10.2023
Zpřístupňování bezbariérových tras
Podívejte se na podrobnosti programu, který podporuje mobilitu.
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2023
Přírodní prvky
Cílem výzev je podpora přírodních prvků, stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny.
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2023
Vodohospodářské studie a opatření
Cílem výzvy je zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině, návrh konkrétních opatření a realizace 10 % navrhovaných opatření.
program otevřen
příjem žádostí do 29.9.2023
Předčasné odchody ze vzdělávání
Cílem výzvy je podpora prevence a řešení předčasných odchodů žáků ze vzdělávání prostřednictvím multidisciplinárního přístupu směřujícího ke zvýšení školní úspěšnosti dětí a mládeže ohrožené školním neúspěchem a ke zvýšení jejich šancí na uplatnění se na trhu práce.
Až 10 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 12.9.2024
Lůžková psychiatrická péče
Přečtěte si podrobnosti výzvy, která podporuje specializovanou lůžkovou psychiatrickou péči.
Až 150 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Bytové domy: nová zelená úsporám
Nová zelená úsporám podporuje bytové domy v celé řadě oblastí. Podívejte se, na co všechno lze získané prostředky použít.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2024
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.
Až 10 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Další vzdělávání
Cílem této výzvy je rozvoj zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Kultura – památky a muzea (CLLD)
Cílem výzvy v rámci IROP je podpora revitalizace kulturních památek a muzeí.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Knihovny (CLLD)
Podívejte se na podrobnosti výzvy v rámci IROP, která se zaměřuje na podporu knihoven.
program otevřen
příjem žádostí do 22.7.2024
Pobytové sociální služby
Tato výzva podporuje služby sociální péče v nákupu, rekonstrukci či výstavbě objektů a zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
Až 80 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Veřejná prostranství
Tato výzva podporuje revitalizaci veřejných prostranství měst a obcí, jako jsou náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Hasiči
Podívejte se na podrobnosti výzvy IROP, která podporuje výstavbu nebo rekonstrukci hasičských zbrojnic, pořízení vybavení nebo budování umělých vodních nádrží.
program otevřen
příjem žádostí do 26.4.2024
Vodní a vegetační krajinné prvky
Tato výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí se věnuje vodním a vegetačním prvkům.
program otevřen
příjem žádostí do 15.12.2023
Protipovodňová opatření (rozhlas)
Tyto výzvy Operačního programu Životní prostředí se zaměřují především na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů (rozhlasů), ale i na další aktivity v rámci protipovodňových opatření.
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2023
Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody
Tato výzva Operačního programu Životní prostředí se zaměřuje na výstavbu nebo dostavbu vodovodů, zdroje vody a výstavbu nebo intenzifikace úpraven pitné vody.
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2023
Čistírny odpadních vod a kanalizace 2
Tato výzva se zaměřuje na výstavbu čističek a výstavbu nebo dostavbu kanalizací za účelem napojení nových obyvatel na vyhovující kanalizaci.
Až 20 000 000 Kč
až 70 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2023
Čistírny odpadních vod a kanalizace
Zpracovali jsme pro vás klíčové body výzvy, která podporuje výstavbu nebo intenzifikaci čističek a budování kanalizací.
Až 200 000 000 Kč
až 70 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Odborné učebny středních škol
Tato výzva se zaměřuje na podporu staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
Až 90 000 000 Kč
až 85 %
program otevřen
příjem žádostí do 13.12.2023
Revitalizace památek
Tato výzva se zaměřuje na revitalizaci a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví.
Až 80 000 000 Kč
až 70 %
program otevřen
příjem žádostí do 20.9.2023
Veřejná zeleň a eliminace odvodnění
Tato výzva v rámci Operačního programu životní prostředí se zaměřuje na projekty revitalizace sídelní zeleně a omezení negativní funkce odvodňovacího systému.
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2023
Srážkové a šedé vody ve veřejných budovách
Tato výzva v rámci Operačního programu životní prostředí se zaměřuje na podporu projektů, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2023
Sociální služby: bezemisní automobil
Byla vyhlášena výzva, která podporuje sociální služby v pořízení bezemisního automobilu.
Až 1 064 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 2.10.2023
Sociální služby: požární signalizace
Cílem programu je podpora ke zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb. Podpora je určena na vybavení pobytových zařízení sociálních služeb elektrickou požární signalizací.
Až 2 500 000 Kč
až 60 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Sociální bydlení
Výzva je zaměřena na začlenění komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami.
Až 90 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 15.11.2023
Nepobytové sociální služby
Tato výzva podporuje ambulantní a terénní služby sociální péče tak, aby mohly být vytvořeny podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
Až 30 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
Tato výzva je zaměřená na podporu udržitelné městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.
program otevřen
příjem žádostí do 5.1.2024
eGovernment a kybernetická bezpečnost (IROP)
Výzvy IROP jsou zaměřené na zlepšení výkonu veřejné správy a využívání přínosů digitalizace.
Až 50 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 26.4.2024
Parkovací domy
V rámci IROP byly vyhlášeny výzvy, které se zaměřují na výstavbu nebo modernizaci infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu.
program otevřen
příjem žádostí do 1.3.2024
Komplexní úsporná opatření veřejných budov
Podívejte se na podrobnosti výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí 2021–2027, která podporuje širokou škálu aktivit směřujících ke snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.
program otevřen
příjem žádostí do 10.6.2024
Zelená infrastruktura
Tato výzva je zaměřena na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury ve veřejném prostranství měst a obcí a dále na omezování všech forem znečištění.
Až 100 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.10.2023
Územní plány
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu, který podporuje zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.
Až 500 000 Kč
až 90 %
program otevřen
příjem žádostí do 29.2.2024
Budování dětských skupin
Podívejte se na podrobnosti výzvy, která je zaměřená na budování nových dětských skupin za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR.
Až 25 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 6.10.2023
Nemotorová a cyklistická doprava
V rámci IROP byl vyhlášeny dotační tituly, které podporují bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu.‍
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Vzdělávání (IROP)
Výzva č. 48 v rámci IROP s názvem Vzdělávání byla vyhlášena.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2027
Cestovní ruch
Cílem této výzvy je podpora infrastruktury cestovního ruchu.
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Spravedlivá transformace: Strategické projekty
Výzvy Strategické projekty se týkají Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a pomáhají těmto regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady odklonu od uhlí.
Až 1 200 000 000 Kč
až 100 %
program otevřen
příjem žádostí do 6.10.2023
Chodníky (IROP)
Budování a rekonstrukce chodníků je hlavním tématem výzev IROP č. 40 a 41.
program otevřen
příjem žádostí do 30.11.2023
Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů
MPO vyhlásilo výzvu, která podporuje celou řadu aktivit vedoucích k úsporám energie. Podívejte se na podrobnosti.
Až 200 000 000 Kč
až 65 %
program otevřen
příjem žádostí do 29.9.2023
Fotovoltaika pro větší obce
Dotace na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem.
program otevřen
příjem žádostí do 29.9.2023
Fotovoltaika pro malé obce
Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov.
program otevřen
příjem žádostí do 28.6.2024
Středočeský kraj: dotační možnosti
Podívejte se na zajímavé dotační příležitosti pro obce Středočeského kraje.
program otevřen
příjem žádostí do 15.12.2023
Ekomobilita
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily a vozidla s vodíkovým pohonem. A to včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.
Až 1 000 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Domovní čistírny odpadních vod: dotace SFŽP
SFŽP připravil pro obce 300 000 000 Kč na podporu kvalitnějšího nakládání s odpadními vodami pomocí domovních čistíren odpadních vod. Dotace je určena pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.
Až 1 500 000 Kč
až 80 %
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Zdroje pitné vody: dotace SFŽP
Problémy s pitnou vodou, a to zejména s jejími zásobami a její kvalitou, jsou čím dál častějším jevem, stejně jako vysychání zdrojů. Státní fond životního prostředí nabízí podporu obcím a městům v celkové výši 450 milionů Kč.
Až 3 000 000 Kč
až 70 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP
Státní fond životního prostředí připravil, vedle běžných dotačních titulů na snížení energetické náročnosti bytových domů, také dotační titul na projektovou podporu pro žadatele. Zjistěte, na které oblasti lze získat podporu při tvorbě projektové dokumentace.
Až 200 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP
Adaptační a mitigační opatření znamenají instalaci stínicí techniky, zelené střechy, systémů na zachytávání a využívání dešťové vody, výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily a výsadbu zeleně.
Až 1 000 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP
Získejte dotaci na vybudování alternativních zdrojů tepla. Tento dotační titul vám může přispět na výměnu a instalaci nových tepelných zdrojů (tepelná čerpadla, kotle apod.). Maximální výše odměny je na jednu bytovou jednotku při využití všech možností financování.
Až 311 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba
Chystáte se stavit nízkoenergetickou bytovou jednotku, či celý nový nízkoenergetický bytový dům? Státní fond životního prostředí vám může přispět až 150 000 Kč na jednu bytovou jednotku.
Až 150 000 Kč
až 50 %
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zateplení bytových domů - dotace SFŽP
Nová zelená úsporám nepodporuje pouze rodinné domy, jak je v povědomí většiny obyvatelstva. Zasazuje se i o rekonstrukce a energetickou účinnost bytových domů. Žadatel může získat až 50 % dotaci na snížení energetické náročnosti.
Až 2 000 000 Kč
až 50 %

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.