Brownfieldy ve vlastnictví obce a podnikatelské účely

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje výzvu, která tu ještě nebyla.

V těchto chvílích připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu detaily výzvy, která bude zaměřena na revitalizaci starých stavebních zátěží (brownfieldů) ve vlastnictví obcí, a to pro podnikatelské využití, které musí převažovat (dílna, obchod, restaurace, služby apod.). Sama obec tedy může využít podnikatelský účel (od domu služeb přes prodejnu potravin až po halu) nebo nový objekt pronajímat. Forma revitalizace může být renovace nebo demolice a výstavba nové budovy.
Vyhlášení výzvy očekáváme podle posledních informací během března.

MPO ještě před vyhlášením vypustilo oficiální informace, zpracované je najdete tady.

Další podmínky, které předběžně známe

Projekt je buď možné realizovat jako tzv. demolici a výstavbu nové budovy (přestože může jít i o částečnou rekonstrukci ve smyslu stavebních předpisů ČR) nebo jako rekonstrukci. Ze strany MPO bude v rámci výzvy nastavena ostrá hranice mezi těmito dvěma skupinami projektů na základě stanoviska Státní energetické inspekce, nicméně až po jednání se zástupci vybraných projektů.

1. DEMOLICE A VÝSTAVBA NOVÝCH BUDOV

  • Maximální výše podpory je 6.500 Kč/m3.

  • Do způsobilých výdajů lze zařazovat veškeré náklady spojené s realizací projektu, v našem případě zejména stavební a demoliční práce.

  • Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) bude zpracován pro požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou od 1. 1. 2022 dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. Plnění požadavků se kontroluje v PENB část I – přehled plnění závazných požadavků vyhlášky a v grafické části PENB.

  • Budova musí splnit minimálně legislativní požadavky na energetickou náročnost dle zákona č.406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plnění požadavků se legislativně vztahuje k okamžiku podání žádosti o stavební povolení. Budova musí dále splnit požadavky uvedené v tabulce níže.

Sledovaný ukazatel / Úroveň podpory

Primární energie z neobnovitelných zdrojů / EpN,A ≤ 0,80. ER*

Průměrný součinitel prostupu tepla / Uem ≤ 0,35 W.m-2K-1

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období / ≤ Ɵai,max,N

*klasifikace A dle PENB po 1.1.2022

Popis/upřesnění navržených kritérií

  • Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů – hlavní kritérium definující snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů jako hlavního ukazatele energetické náročnosti budovy o 20 % oproti požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Tato úroveň odpovídá klasifikační třídě A – mimořádně úsporná v grafické části PENB.

  • Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤ 0,35 W. m-2K-1 – jedná se o doplňující kritérium zajišťující kvalitu obálky budovy. Hodnota se stanovuje z PENB. V části I – přehled plnění závazných požadavků vyhlášky musí být hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem pro hodnocenou budovu nižší nebo rovna než uvedený požadavek.

  • Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období – jedná se o kritérium definované na základě požadavku vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a zde odkázané ČSN 730540-2. Cílem je zajistit kvalitní vnitřní prostředí v budovách a zabránit riziku přehřívání vnitřních prostor. Definuje kvalitu vnitřního prostředí, která je ve stavební praxi často přehlížena.

2. RENOVACE BUDOV

  • Maximální výše podpory je 6.500 Kč/m3.

  • Oblasti způsobilých výdajů:

a) V rámci programu podpory nebude rozlišován přístup k větší změně dokončené budovy a jiné než větší změně dokončené budovy. Ve všech případech je vyžadován průkaz energetické náročnosti budovy a plnění technických kritérií programu podpory.

b) Způsobilé výdaje musí být minimálně z 90 % projektu tvořeny opatřeními vedoucími k energetickým úsporám. Jedná se tedy o veškeré aktivity, které přímo souvisejí s energickými úsporami.

  • Podporované aktivity spojené s přístavbami a nástavbami ke stávajícím budovám (pouze prostory s upravovaným vnitřním prostředím) jako např.:

a) Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (např. zateplení stěn, střechy, podlahy, výměna oken apod.)

b) Realizace vnějších stínících prvků snižujících tepelnou zátěž budovy

c) Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající zemní plyn

d) Realizace obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaické panely, solárně-termické kolektory, instalace tepelných čerpadel, využití energie větru apod.)

e) Rekonstrukce předávacích stanic tepla

f) Obnova nebo realizace nové otopné soustavy

g) Systémy využívající odpadní teplo

h) Systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

i) Rozvody tepla a chladu mimo budovu (poměrem nákladů dodaného množství tepla do budovy, která je předmětem podpory a celkového dodané energie ze zdroje)

Co bude dál

Situaci dále bedlivě sledujeme, jsme v kontaktu s příslušnými úředníky a o dalších důležitých krocích vás budeme informovat. Pokud ještě neodebíráte naše newslettery, přihlaste se přímo pod tímto článkem a nic vám neuteče.

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv otázkami, a to přes kontaktní formulář nebo na telefonu 605 283 808. Jsme tu pro vás.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.