Základní info

50%
až 1 000 000
do 30.6.2025
5 000 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP

Adaptační a mitigační opatření znamenají instalaci stínicí techniky, zelené střechy, systémů na zachytávání a využívání dešťové vody, výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily a výsadbu zeleně.

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Vlastník stávajícího bytového domu
 • Stavebník nového bytového domu
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • Pověřený vlastník bytového domu
 • Nabyvatelé bytové jednotky v novém bytovém domě
 • Osoba, která svědčí právo stavby nového bytového domu

Dotace jsou v tomto dotačním titulu rozděleny do 5 podoblastí:

D.1 - Instalace stínící techniky

Podporu tohoto druhu lze poskytnout výhradě v kombinaci s podporou v oblasti A - zateplení.

Podpora bude poskytnuta na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místnosti nacházejících se uvnitř obálky budovy, její obytné části.

Výše podpory je 1 500 Kč / 1 m² plochy stíněné výplně otvoru na obalu budovy, na kterém bude instalován příslušný stínící systém.

D.2 - Zelená střecha

Podpora se poskytuje na výstabu zelených střech (extenzivních, intenzivních a polointenzivních) na bytových domech.

Výše podpory je stanovena následovně:

 • extenzivní zelená střecha - až 800 Kč / 1 m²
 • intenzivní a polointenzivní zelená střecha - až 1 000 Kč / 1 m²

Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech.

Žadatel zodpovídá za řádnou údržbu a péči o zelenou střechu. Vegetace musí být v dobré kondici minimálně ze 2 / 3 plochy střechy po celou dobu udržitelnosti.

D.3 - Dešťovka

Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy s dešťovou vodou a systémy využívající vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody.

Podpora je bude určena pomocí fixních výší vystavených částek na vybraný instalovaný systém a součin jednotkové výše podpory na m³ objemu nádrže.

Více info naleznete v této tabulce:
Dešťovka - výše podpory - bytové domy.png

D.4 - Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz.

Maximální výše podpory činí 45 000 Kč na jednu instalaci dobíjecí stanice.

Maximální počet dobíjecích stanic nesmí převýšit počet bytových jednotek v domě a o podporu lze žádat opakovaně.

Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být na pozemku žadatele a stanice nesmí být využívána nikým jiným než majitelem / nájemníkem bytové jednotky.

D.5 - Zeleň

Poslední z podoblastí je poskytována výhradně v kombinaci s dalšími samostatně podporovanými opatřeními. Podpora bude poskytnuta na výsadbu stromů.

Maximální výše podpory na jeden listnatý / ovocný strom, který musí mít ve výšce 1 metru obvod kmínku 10 cm a více je 2 500 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Podmínky pro poskytnutí podpory

 • Podporována jsou pouze opatření realizována a uhrazena po 1. lednu 2021
 • Nepřipouští se současná podpora navrhovaných opatření z jiných dotačních programů Fondu
 • Žadatel je povinen identifikovat veškeré transakce související s projektem odděleně od ostatních účetních transakcí, které s projektem nesouvisejí
 • Podporu nelze poskytnout na změny opatření, na která byla v minulosti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a u kterých ještě neuplynula doba udržitelnosti
 • Podpora může být poskytnuta žadateli, který nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u některého z orgánů veřejné správy nebo není ve finančních obtížích

Další informace naleznete na stránce Nová zelená úsporám - dokumenty.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.