Základní info

100%
do 30.6.2025
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Bytové domy: nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám podporuje bytové domy v celé řadě oblastí. Podívejte se, na co všechno lze získané prostředky použít.

Probíhá příjem žádostí do 30.6.2025

Mám zájem o dotaci

A: Zateplení

V oblasti zateplení bytových domů jsou podporovány aktivity:

  • výměna výplní stavebních otvorů,
  • zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí stavební konstrukce.

Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzavírka žádostí: 30. 6. 2025

B: Novostavba

V oblasti novostaveb bytových domů je podporován nákup bytové jednotky v novém bytovém domě, nebo výstavba nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150 000 Kč na bytovou jednotku.

Žadateli mohou být stavebník bytového domu (v případě dotace na výstavbu), nabyvatel, který byt zakoupil od prvního vlastníka (stavebníka) do 24 měsíců od dokončení stavby (u dotace na nákup bytu), příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

C1: Výměna zdrojů tepla

V oblasti výměny zdrojů tepla je podporováno pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

  • kotlů na pevná paliva
  • kotlů na topné oleje za některý ze zdrojů,
  • lokálních topidel na pevná paliva, která jsou využívána jako hlavní zdroj tepla na vytápění v jednotlivých bytových jednotkách za libovolný ze zdrojů,
  • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Maximální výše dotace je stanovena na 40 tis. Kč.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, nově mohou o výměnu topidla na pevná paliva žádat i vlastníci bytových jednotek samostatně.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

C2: Příprava teplé vody

V oblasti přípravy teplé vody je podporováno pořízení a instalace nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení (solární ohřev vody, samostatné tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody). Podporu na instalaci zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií nebo soustavu zásobování tepelnou energií , která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, je možné poskytnout pouze, pokud nedojde ke zhoršení její celkové průměrné roční účinnosti.

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb), příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

C3: Fotovoltaické systémy

V oblasti fotovoltaických systémů v bytových domech je podporováno pořízení a instalace nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově – společných prostorách a bytových jednotkách nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb), příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

C4: Větrání (VZT)

V oblasti větrání je podporováno pořízení a instalace nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení:

  • centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
  • decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, na které je systém napojen.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

C5: Využití tepla z odpadní vody

V oblasti využití tepla z odpadní vody je podporována instalace centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu bytových jednotek, na které je systém napojen.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

D1: Instalace stínicí techniky

Podporu v této oblasti lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení bytových domů. Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy, její obytné části.

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy, na kterém bude instalován příslušný stínicí systém.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzavírka žádostí: 30. 6. 2025

D2: Zelená střecha

Podpora v této oblasti se poskytuje na realizaci nových zelených střech na objektech bytových domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě bytového domu a jsou ve vlastnictví žadatele. Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy.

Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 300 000 Kč za dobu trvání programu.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

D3: Dešťovka

V oblasti dešťovky jsou podporována taková opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody. Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný bytový dům pouze jednou za dobu trvání programu.

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu nádrže, respektive na počet napojených bytových jednotek.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, stavebníci bytových domů, nabyvatelé bytového domu, osoby, kterým svědčí právo stavby, pověření vlastníci bytových jednotek (u novostaveb nelze čerpat dotaci na využití dešťové vody pouze pro zálivku zahrady), společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

D4: Ekomobilita

V oblasti ekomobility je podporováno pořízení a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz.

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

D5: Zeleň

Podpora je poskytována výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. Podpora se poskytuje na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků. Podporu nelze poskytnout, pokud se jedná o náhradní výsadbu nebo zeleň nezbytnou pro splnění předepsaných koeficientů stanovených ve stavebním řízení.

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu vysázených stromů, přičemž maximální výše podpory je 50 000 Kč.

Žadateli mohou být vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů, pověření vlastníci bytových jednotek stávajících bytových domů, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

E: Projektová podpora

V oblasti projektové podpory je možno poskytnout dotaci na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy. O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A, B (s výjimkou podpory na koupi bytové jednotky v bytovém domě) a pro vybraná opatření z oblasti C a D.

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory za odborný posudek a odborný technický dozor k vybranému podporovanému opatření.

Uzávěrka žádostí: 30. 06. 2025

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzvy SFŽP najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.