Základní info

70%
do 28.6.2024
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo pro místní rozvoj tímto programem podporuje obce v demolici dříve sloužících budov.

Probíhá příjem žádostí do 28.6.2024

Mám zájem o dotaci

Ministerstvo pro místní rozvoj tímto programem podporuje obce v demolici dříve sloužících budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Podporované aktivity

Cílem výzvy je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování, rekreaci nebo dříve sloužících jako občanská vybavenost v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

Konkrétně lze ze získaných prostředků hradit tyto aktivity:

  • odstranění objektu a jeho neoddělitelných částí,
  • odpojení od inženýrských sítí,
  • inženýrská činnost ve výstavbě (TDI),
  • statická opatření související s demolicí,
  • náklady na základní úpravu pozemku do stavu před zarovnáním ornicí,
  • skládkovné.

Pozor: Předmět podpory nesmí být ke dni podání žádosti obýván.
Součástí žádosti je projekt budoucího využití: NESMÍ SE JEDNAT O PROJEKT K BYDLENÍ.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem o dotaci může být

  • obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR,
  • obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve své územní působnosti sociálně vyloučenou lokalitu,
  • obec, která má ve svém správním obvodu obec se sociálně vyloučenou lokalitou,
  • kraj, který je vlastníkem nemovitosti v sociálně vyloučené lokalitě určené k demolici.

Výše dotace

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
• obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
• obec od 3 001 – 10 000 obyv.: max. výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
• obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
• kraj: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

Žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele.

Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč.

Termíny

Žádosti budou přijímány nejpozději do 28. června 2024.
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků září 2024.
Nejzazší termín ukončení realizace a financování akce listopad 2025.

Co dál

Zaujala vás výzva? Neváhejte se na nás obrátit se svými plány nebo dotazy, rádi je probereme při bezplatné konzultaci.

Kontaktní stránka

Nebo se nejdřív podívejte na projekty, které se podařilo realizovat díky dotaci.

Výzva MMR je tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.