Základní info

100%
do 31.1.2024
100 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Malé vodní nádrže

Podívejte se na podrobnosti výzvy, která podporuje malé vodní nádrže a další kroky adaptace ekosystémů na změnu klimatu.

Podporované aktivity

Revitalizace a renaturace vodních toků a niv

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
 • obnova říčních ramen v nivě vodního toku
 • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
  • vytváření a obnova prvků posilující druhovou diverzitu
  • terénní úpravy koryta (dna) a břehů

Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti
V rámci projektu může být řešeno na všech vodních tocích ČR:

 • odstranění či eliminace migrační překážky,
 • opatření podporující poproudovou migraci.
  V rámci projektu může být řešeno následující opatření na vodních tocích vyplývajících z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR či příslušných plánů dílčích povodí:
 • zprůchodnění migrační překážky na vodním toku pomocí rybího přechodu či jiného opatření
  zajišťující migraci ryb a dalších vodních a na vodu vázaných živočichů,
 • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů či dalších opatření (doplnění nové technologie,
  rekonstrukce stávajících rybích přechodů apod.),
 • omezování úmrtnosti vodních živočichů.

Vytváření a obnova tůní (mokřadů)

 • vyhloubení tůní ve stávajícím terénu
 • svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní
 • vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím

Malé vodní nádrže

 • obnova nebo zásadní rekonstrukce technických objektů
 • úprava či obnova břehů a dna včetně tvarování litorálních pásem
 • výstavba nových nádrží
 • odbahnění stávajících nádrží

Realizace protipovodňových opatření

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní)
 • realizace přírodě blízkých opatření (např. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, včetně zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení meandrující kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění apod.).
 • uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků, včetně výkupu potřebných pozemků k realizaci.
 • obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů).

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje

Výše dotace

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Konec příjmu žádostí: 31. 1. 2024.
Období realizace Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu NPŽP najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.