Základní info

80%
až 10 000 000
do 5.6.2023
1 756 300 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

MMR: obnova a rozvoj (do 3000)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, jejímž cílem je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, jejímž cílem je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích.

Podporované aktivity

Obnova místních komunikací a jejich součástí
První podpořenou oblastí jsou místních komunikace a akce směřující k jejich obnově (nebo jejich součástí), konkrétně může jít o:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  a) obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
  b) obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Pozor: předmětem žádosti může být jedna a více místních komunikací.

Co se týče přípustných změn povrchů, podmínky jsou tyto:

 • původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk,
 • nový povrch: asfalt, beton, dlažba.

Obnova veřejných budov
Dále budou podpořeny akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané (plně nebo částečně, přičemž se nejedná o improvizované využití) a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

 • kulturní domy,
 • budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),
 • knihovny,
 • školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu (v případě školní kuchyně a jídelny může být provozovatelem pouze žadatel),
 • multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech).

Pozor: Nebudou podporovány akce, jejichž primárním cílem jsou energeticky úsporná opatření.
Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Oprávněný žadatel

Oprávněný žadatel o dotaci je obec do 3 000 obyvatel včetně, která má zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument (platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce).

Výše dotace

Pro místní komunikace platí tyto výše dotace:

 • až 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce,
 • dolní limit 500 tis., horní limit 10 mil. Kč na jednu akci.

Po veřejné budovy jsou čísla následující:

 • až 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce,
 • dolní limit 500 tis., horní 10 mil. Kč na jednu akci.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 2. května 2023
Ukončení příjmu žádostí: 5. června 2023
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 30. listopadu 2024

Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků stanovilo MMR na září 2023 (s vyhrazením možnosti změny).

Co dál

Z předchozích let už máme celou řadu zkušeností s podáním úspěšných žádostí a jednoduše už víme, co funguje. Neváhejte se na nás co nejdříve obrátit třeba jen s dotazem, ale i s konkrétním záměrem, vše probereme při bezplatné a nezávazné konzultaci.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.