Základní info

100%
do 29.11.2024
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

MMR: Projektová příprava

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne 870 milionů Kč na přípravu projektů, které reagují na digitální a zelenou transformaci.

Probíhá příjem žádostí do 29.11.2024

Mám zájem o dotaci

K 30. 4. VYHLÁŠENA DALŠÍ VÝZVA – PŘÍPRAVA PROJEKTŮ V OBLASTI DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

O VÝZVÁCH JSME VYSÍLALI ŽIVĚ, ZÁZNAM I S ŘADOU OTÁZEK A ODPOVĚDÍ NAJDETE TADY.

Výzvy

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne 870 milionů Kč na přípravu projektů, které reagují na digitální a zelenou transformaci.

Zveřejněny byly 4 výzvy s označením 2, 3, 4 a 5:
2. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava velkých projektů)
3. výzva (UZAVŘENA 15. 3.) na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava malých projektů)
4. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (podpora projektů již předložených do výzev)
5. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného (vč. sociálního) a udržitelného nájemního bydlení)

Podporované aktivity

Výzvy podporují projektovou přípravu (nikoliv následnou výstavbu), konkrétně je možné hradit tyto aktivity:

 • pořízení projektové dokumentace – např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce,
 • příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb,
 • studie stavebně technologického řešení – dokumentace pro zařízení a systémy mající vliv na energetickou náročnost, na výměnu tepelných zdrojů atp. (podporováno pouze společně s další podporovanou aktivitou),
 • studie proveditelnosti,
 • realizace architektonické soutěže,
 • příprava smluv typu Design&Build, PPP a EPC.

Podporované projekty

Pokud se podíváme na typy podporovaných projektů, jedná se u výzev 2 a 3 o tyto oblasti:

 • projekty Smart Cities v oblasti bezpečnosti veřejných prostranství, městské mobility včetně monitorování dopravy s výjimkou projektů využívajících ekosystém sítí 5G;
 • posilování odolnosti krajiny, tedy:
  • vybudování, úprava, rekonstrukce či propojení vodárenských soustav;
  • pořízení, výměna nebo oprava čistírny odpadních vod;
  • projekty regenerace brownfieldů za účelem vzniku přírodního úložiště uhlíku nebo veřejného prostoru;
 • investice do přírodě blízkých řešení pro řešení vln veder, sucha, záplav a špatné kvality ovzduší v městských oblastech, tedy:
  • vybudování, úprava či rekonstrukce v oblasti ochrany vodních zdrojů;
  • řešení následků živelní pohromy, konkrétně obnova obecního a krajského majetku poškozeného živelními pohromami;
  • výstavba a obnova systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší;
 • zvyšování udržitelné mobility a snižování emisí, tedy:
  • výstavba či rekonstrukce cyklostezky nebo pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily;
  • výstavba či rekonstrukce/modernizace kulturních a sportovních center, kterými se rozumí sportoviště, dětská hřiště, knihovny, galerie, multifunkční zařízení, které budou sloužit pro uspořádání veřejných společenských akcí (např. plesy, koncerty, přednášky, divadelní představení, taneční zábavy) nebo sportovních akcí lokálního významu;
 • odstraňování ekologických zátěží, tedy:
  • zlepšení odpadového hospodářství a recyklace (rekultivace skládek, likvidace ekologických havárií apod.);
 • zkvalitňování veřejného prostoru s důrazem na environmentální, sociální a ekonomickou udržitelnost, tedy:
  • rekonstrukce veřejných budov, bytových domů a revitalizace veřejného prostoru za účelem zlepšení technického stavu, zvyšování energetické účinnosti včetně využití digitální, informační a komunikační technologie za účelem efektivního využití infrastruktury a snížení spotřeby energií, systémy vytápění a chlazení atd.;
  • výstavba či rekonstrukce/modernizace liniové dopravní stavby a dopravního zázemí hromadné dopravy;
 • projekty na podporu regionální konkurenceschopnosti, budování kapacit pro vzdělávání, ochranu zdraví, řešení sociálních a demografických výzev:
  • výstavba či rekonstrukce škol;
  • výstavba či rekonstrukce zdravotnických zařízení;
  • výstavba či rekonstrukce malých zařízení poskytujících sociální služby;
  • výstavba či rekonstrukce bytových domů.

Výzva 4 je určena pouze pro akce, které již byly zařazeny do nějaké dotační výzvy.
Přílohou je: Potvrzení o předložení projektu do výzvy/výzev dotačních programů s jasnou identifikací programu a výzvy, do které byl projekt předložen, a datem podání příslušné žádosti do výzvy.
Konkrétně budou podpořeny aktivity realizované v následujících oblastech:

 • Smart City v oblasti bezpečnosti veřejných prostranství, městské mobility včetně monitorování dopravy s výjimkou projektů využívajících ekosystém sítí 5G;
 • podpora veřejné infrastruktury, tedy:
  • obnova místních komunikací a jejich součástí,
  • obnova technické infrastruktury, například: vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, plynovod,
 • zkvalitňování veřejného prostoru
  • rekonstrukce veřejných budov, bytových domů a revitalizace veřejného prostoru za účelem zvyšování energetické účinnosti těchto budov a prostranství včetně využití digitální, informační a komunikační technologie za účelem zlepšení technického stavu, doplnění modro-zelené infrastruktury a efektivního využití infrastruktury a snížení spotřeby energií, systémy vytápění a chlazení atd.;
  • výstavba či rekonstrukce/modernizace dopravního zázemí hromadné dopravy obce;
 • podpora regionální konkurenceschopnosti, budování škol, zdravotnických zařízení, sociálních služeb, knihoven, kulturních domů, obecních úřadů, multifunkčních domů
 • podpora opatření pro snižování energetické náročnosti veřejných budov, např.
  • zateplení,
  • modernizace vnitřního osvětlení,
  • instalace fotovoltaiky,
  • zelené střechy,
  • systémy pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových vod.

Výzva 5 se zaměřuje na projekty vedoucí ke zvýšení kapacit dostupného (vč. sociálního) nájemního bydlení.
Dostupné nájemní bydlení = nájem bytu za dostupné nájemné pro vymezené cílové skupiny, a to po dobu nejméně 20 let od okamžiku, kdy mohl žadatel dostupné nájemní bydlení poskytnout poprvé.
Sociální nájemní bydlení = bydlení, kde jsou cílovou skupinou domácnosti, jejíž členové nejsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovité věci určené k bydlení nebo podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo užívat byt, a jejichž průměrný čistý příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se v 6. příjmovém decilu všech domácností a jejíž členové jsou osoby v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohrožené.
Podpořena bude projektová příprava pro výstavbu či rekonstrukci – konkrétně může jít o tyto akce:

 • novostavba bytu nebo bytového domu
 • změna dokončené stavby
  • stavební úprava, kterou vznikne byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
  • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům,
  • stavební úprava rodinného domu, kterou vznikne bytový dům,
  • stavební úpravy existujících ubytovacích kapacit, které ale v současném stavu není možné obývat, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě,
  • stavební úpravy bytu, v jejichž důsledku dojde k navýšení kapacit dostupného (vč. sociálního) nájemního bydlení.

Dotace se vztahuje na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory sloužící komerčnímu účelu, avšak tyto mohou tvořit pouze 20 % celkové podlahové plochy stavby.

Oprávnění žadatelé

O dotaci z výzvy 2, 3 a 5 mohou žádat subjekty jako: obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované a zakládané obcemi; hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; městské části/obvody statutárních měst a jimi zřízené organizace; kraje nebo organizace zřízené a zakládané krajem.
V případě výzvy 4 jsou oprávněných žadatelem pouze obce.

Další podmínky

DPH není způsobilým výdajem.
V případě, že je předmětem podpory/výstupem projektu dokumentace k územnímu řízení, nebo dokumentace pro stavební povolení, nebo projekt pro výběr zhotovitele vč. realizačního projektu, nebo projektová příprava PPP, nebo Design&Build, nebo projektová příprava EPC, do 10 let od ukončení realizace projektu proběhne realizace výstavby/rekonstrukce.

Výše dotace

Výzva 2
Minimální výše dotace: 7 500 000 Kč
Maximální výše dotace: 35 000 000 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 100 %

Výzva 3
Minimální výše dotace: 250 000 Kč
Maximální výše dotace: 7 500 000 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 100 %

Výzva 4
Minimální výše dotace: 150 000 Kč
Maximální výše dotace: 2 500 000 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 100 %

Výzva 5
Minimální výše dotace: 500 000 Kč
Maximální výše dotace: 10 000 000 Kč
Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 100 %

Termíny

Výzva 2
• příjem žádostí od 22. 2. 2024 do 31. 5. 2024

Výzva 3
• příjem žádostí od 29.2.2024 do 29. 11. 2024

Pozor, pro 2. a 3. výzvu platí, že
• realizace musí být ukončena do 1. 6. 2026.
• datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu a úhrada výdaje musí být od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026

Výzva 4
• příjem žádostí do 31. 5. 2024
• datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu a úhrada výdaje: od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2026

Výzva 5
• příjem žádostí do 30. 10. 2024
• datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu a úhrada výdaje: od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026

Co dál

Neváhejte se na nás obrátit, rádi vytěžíme to nejlepší z našich zkušeností a zvýšíme i vaše šance na úspěch. Konzultace záměrů jsou u nás nezávazné a zdarma.

Přejít na kontaktní formulář

Výzvu 2 najdete tady.
Výzvu 3 najdete tady.
Výzvu 4 najdete tady.
Výzvu 5 najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.