Základní info

100%
do 31.10.2023
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Přírodní prvky

Cílem výzev je podpora přírodních prvků, stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny.

Podporované aktivity

Finanční prostředky získané na základě této výzvy je možné použít na tyto aktivity:

 • tvorba a obnova nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel,
 • tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti větrné a vodní erozi,
 • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně,
 • odstranění nebo eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině,
 • podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny,
 • péče o chráněná území (péče o nelesní stanoviště, péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně/malé vodní nádrže/rašeliniště/vodní toky a jejich nivy/dřeviny rostoucí mimo les, opatření proti narušení drnu/stružkování/pojezdům těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn, náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů),
 • omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů,
 • rozvoj návštěvnické infrastruktury sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody.

Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří:

 • obce, kraje, městské části
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní podniky
 • organizační složky státu
 • veřejnoprávní instituce
 • veřejné výzkumné stanice
 • nestátní neziskové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • církve a náboženské společnosti
 • nadace a nadační fondy
 • obchodní společnosti
 • družstva
 • společenství vlastníků,
 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Co dál

Ozvěte se nám co nejdříve se svými plány a záměry. Probereme vše potřebné při bezplatné konzultaci a v případě vašeho zájmu následně rádi zařídíme zpracování povinných příloh, včasné podání žádosti i administraci dotace.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.