REACT-EU výzva č. 101

Evropské dotace z nového investičního nástroje REACT-EU, který je určený pro zotavení ČR po dopadech pandemie COVID-19. Získejte finance na výstavbu, přestavbu, rekonstrukci a modernizaci sociálních služeb. Financovány jsou jak stavební úpravy, tak pořízení dlouhodobého, krátkodobého, hmotného i nehmotného majetku a automobilů.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Kdo může dotaci získat

 • kraje
 • obce
 • organizace zřizované a zakládané kraji
 • organizace zřizované a zakládané obcemi
 • DSO
 • organizace zřizované a zakládané DSO
 • městské části hl. města Prahy
 • organizace zřizované a zakládané městskými částmi hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace složek státu
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Na co se dotace vztahuje

 • nákup nemovitosti či pozemků + demolice původních nemovitostí
 • výstavba, přístavba, nástavba, rekonstrukce, modernizace, výstavba parkovišť v okolí služby
 • budování inženýrských sítí
 • výsadba zelení v okolí a na budovách + úpravy venkovních prostor pro účely služby
 • výstavba a pořízení bezbariérových prvků pro snazší mobilitu klientů služeb
 • pořízení krátkodobé i dlouhodobého majetku pro zajištění provozu
 • pořízení administrativního vybavení a vybavení kanceláří
 • pořízení pomůcek a zdravotnických prostředků pro práci s klienty
 • pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb
 • pořízení asistenčních a asistivních technologií a systémů požární ochrany
 • tvorba projektové dokumentace

Základní podmínky a cíle programu

Výše dotace

 • maximální podpora je až 85 % z celkových uznatelných nákladů akce
 • maximální výše dotace je 60 000 000 Kč
 • celková alokace výzvy je 2 432 804 340 Kč

Podání žádosti

Žádost o dotaci musí být doloženy těmito dokumenty:

 • plná moc
 • dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
 • doklady o právní subjektivitě žadatele
 • studie proveditelnosti
 • doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
 • doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona
 • položkový rozpočet stavby
 • projektová dokumentace
 • souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán sociálních služeb
 • pověřovací akt
 • české prohlášení o skutečném majiteli
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • protokol k výpočtu tepelné stability v létě
 • závazné stanovisko orgánu památkové péče
 • prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí

Realizace akce musí být nejpozději do 31. 12. 2023

Cíle programu

Cílem výzvy je podpora sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností. Podpora proběhne formou výše uvedených podporovaných aktivit.

Oficiální znění programu - REACT-EU - výzva č. 101 - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty (koukněte na naše reference)

Další dotační výzvy REACT-EU

REACT-EU výzva č. 100 - dotace na zvýšení připravenosti subjektů řešících hrozby pandemie - dotace až 200 000 000 Kč - Artendr / Dotační průvodce

REACT-EU výzva č. 99 - dotace na zvýšení odolnosti ošetřovatelů o zvlášť ohrožené pacienty - dotace až 350 000 000 Kč - Artendr / Dotační průvdce

REACT-EU výzva č. 98 - dotace na posílení páteřní sítě zdravotnictví - dotace až 500 000 000 Kč - Artendr / Dotační průvodce

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.