Základní info

100%
do 22.8.2022
200 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Výzva podporující regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití obce byla vyhlášena. Podívejte se na podrobnosti.

Základní informace

Program Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití je jako komponenta 2.8.3 součástí Národního plánu obnovy, schváleného Usnesením Vlády ČR ze dne 17. května 2021 č. 467.

Brownfieldem se rozumí plocha nebo budova, která je ovlivněna dřívějším využitím, je zanedbaná, opuštěná nebo nedostatečně využívaná, může mít reálné nebo předpokládané problémy
s kontaminací, nachází se většinou v zastavěných územích a k návratu ke smysluplnému využití vyžaduje aktivní intervenci. Brownfieldem může být i lokalita, která je využívána k původnímu účelu, ale ne úplně.

Práce na projektu (s výjimkou výkupů, zpracování studií proveditelnosti a přípravných prací pro získání potřebných povolení) mohou být zahájeny nejdříve ode dne přijatelnosti projektu (den doručení předběžné žádosti).

Cíl programu

Cílem programu je poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů.

Podporované činnosti

Podle MPO bude k podporovaným činnostem v rámci revitalizace brownfieldů patřit:

− renovace budov pro dosažení energetických úspor – musí dojít k úspoře spotřeby primární energie min. 30 % z neobnovitelných zdrojů energie oproti výchozímu stavu budovy dle energetického posudku zvolenému v souladu s podmínkami
programu a nesmí dojít k navýšení emisí CO2 s výjimkou projektu budov s památkovou ochranou

− demolice a výstavba energeticky úsporných budov – povinným kritériem je dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů – snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů jako hlavního ukazatele energetické náročnosti budovy o 20 % oproti požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB), tato úroveň odpovídá klasifikační třídě A – mimořádně úsporná v grafické části PENB

Kde je hranice mezi renovací a demolicí spojenou s výstavbou? V případě, že u budovy bude provedena taková změna, u které zůstane kompletně zachována alespoň jedna podélná nebo štítová vertikální konstrukce obálky budovy minimálně na výšku jednoho podlaží (obvykle vnější obvodová stěna mezi vytápěným prostorem a vnějším vzduchem minimálně na výšku jednoho podlaží), bude se jednat o projekt renovace budovy. Pokud tato podmínka splněna nebude, bude se jednat o projekt demolice a výstavba budovy.

Nebude možná jen demolice nebo demolice a vybudování infrastruktury.

Žadatelé a územní dimenze

Příjemcem podpory mohou být města, městské části, obce a kraje, a to z celého území ČR.

Příjem žádostí a ukončení realizace

Příjem žádostí probíhá od 19. 7. 2022 a bude ukončen 22. 8. 2022.

Nejpozdější datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 2025.

Koncoví uživatelé

Musí se jednat o převažující využití pro podnikání, doplňkově potom o nepodnikatelské využití.

Forma a výše podpory

Podpora se poskytuje formou dotace, a to ve výši až 100 % způsobilých výdajů. Maximálně půjde o 6 500 Kč za m3 obestavěného prostoru. Minimálně 10 % celkových nákladů projektu bude hrazeno z jiných zdrojů než z dotace. Na jeden projekt lze získat minimálně 1 milion Kč a maximálně 40 milionů Kč.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou považovány investiční a neinvestiční (demolice, opravy) výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Liší se podle typu projektu (renovace/demolice a nová výstavba). U projektu renovace budou za způsobilé výdaje považovány aktivity, které z 90 % souvisí s energetickými úsporami. U projektu typu demolice a výstavba nových budov mohou být mezi způsobilé zařazeny veškeré náklady související se stavbou.

Co dál

Inspirujte se povedenými projekty a zalistujte naší elektronickou brožurou.

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv otázkami, a to přes kontaktní formulář nebo na telefonu 605 283 808. Jsme tu pro vás.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.