Regenerace sídlišť - dotace SFPI

Státní fond podpory investic připravil dotační výzvu na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích formou dotace nebo dotace a nízkoúročeného úvěru. Obce a města mohou získat až 6 000 000 Kč na výstavbu infrastruktury.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí

Oprávněný žadatel

 • Obec na jejímž území se nachází sídliště s minimálně 100 byty, vystavěné nepanelovými technologiemi v období let 1945 - 1990 nebo panelovými technologiemi do roku 2000.

Výše dotace

 • Maximální výše dotace je 6 000 000 Kč

Uznatelné náklady

Výstavba či rekonstrukce dopravní infrastruktury

 • Místní komunikace
 • Chodníky
 • Cyklistické stezky
 • Protihlukové stěny
 • Odstavná a parkovací stání

Výstavba či rekonstrukce technické infrastruktury

Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti

Úprava veřejného prostranství včetně výsadby stromů a zatravnění

Výstavba či rekonstrukce dětských hřišť, odpočinkových ploch či sportovních ploch

Pořízení příslušného městského mobiliáře

Podmínky a cíle dotačního programu

Cíle:

Dotační výzva má za cíl regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku:

Dotaci může Fond poskytnout obci, na jejímž území se nachází sídliště, pokud:

 • Pozemek, na kterém má být provedena regenerace, je ve vlastnictví obce
 • Obec má platný územní plán a povolení pro stavbu, na kterou žádá obec dotaci, podle stavebního zákona, pokud je vyžadováno
 • Obec má projekt, který je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a byl včetně každé jeho změny schválen zastupitelstvem obce
 • Obec nemá ke dni podání žádosti o dotaci dluhy po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům

Fond může poskytnout dotaci na projekt nebo jeho etapu anebo etapy vymezené v žádosti o dotaci. Je-li podána žádost o dotaci na etapu nebo etapy, považuje se za projekt podle odstavce 3, § 4 odst. 3 písm. f) a h), § 4 odst. 8 písm. b), § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1, 2, 4 a 6, § 7, § 8 odst. 1 a § 10 odst. 2 tato etapa nebo etapy.

Na projekt financovaný podle tohoto nařízení nesmí být použita podpora z evropských strukturálních a investičních fondů ani podpora ze státního rozpočtu nebo rozpočtu státních fondů s výjimkou Fondu.

Fond může poskytnout dotaci i na již zahájenou regeneraci, jsou-li splněny podmínky pro její poskytnutí.

Žadatel o dotaci musí mít na regeneraci sídliště zpracovaný a zastupitelstvem schválený Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti, musí mít platný územní plán a povolení stavby s nabytím právní moci!

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.