Základní info

85%
do 28.6.2024
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Středočeský kraj: dotační možnosti

Podívejte se na zajímavé dotační příležitosti pro obce Středočeského kraje.

Probíhá příjem žádostí do 28.6.2024

Mám zájem o dotaci

Fond obnovy venkova

Účel

Dotaci bude možné poskytnout na projekty, které splní vymezený účel v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jde o projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury, a to ve čtyřech oblastech:

 • dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další),
 • technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další),
 • občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další) a
 • veřejná prostranství.

Žadatel

Žadatelem může být obec do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje.

Objem prostředků a výše dotace

Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů Kč. Dotace se bude poskytovat do výše maximálního podílu 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 15 %.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 28. června 2024.
Žadatelé budou moci podat v rámci Programu až tři žádosti.

Fond na podporu výsadby stromů

Účel

Cílem programu je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.
Dar se poskytuje na nezpůsobilé výdaje projektu v rámci Národního programu Životní prostředí (výzva č. 9/2019 nebo výzva č. 4/2021).

Žadatel

Žadateli jsou obce na území Středočeského kraje.

Objem prostředků a výše dotace

Maximální výše daru činí 1 500 Kč na 1 vysazený strom.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 15. prosince 2023.

Podpora obecního bydlení

Účel

Cílem programu je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v oblasti pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace (sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení), v oblasti pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru (dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné).
Dar formou investiční dotace nebo zvýhodněného úvěru je určen na výdaje projektu podpořeného ze Státního fondu podpory investic v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů.

Žadatel

Oprávněnými žadateli o dar jsou obce a města.

Objem prostředků a výše dotace

Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je stanovena ve výši 4 000 Kč/m2 celkových podlahových ploch bytů nebo domů, a to tak, aby byla splněna podmínka minimální spoluúčasti žadatele na financování projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 15. prosince 2023.

Podpora obecního bydlení (obce do 2 000 obyvatel)

Účel

Cílem programu je podpora vzniku nebo rozšíření bytového fondu obcí. Dotace je určena na pořízení nových obecních bytů z nebytových prostor ve vlastnictví žadatele prostřednictvím rekonstrukce, modernizace nebo vestavby stávajících objektů, případně rekonstrukcí bytového prostoru, který není možné v současné době užívat k bydlení, což musí žadatel doložit vyjádřením stavebního úřadu.

Žadatel

Žadatelem o dotaci může být obec do 2000 obyvatel.

Objem prostředků a výše dotace

Maximální výše požadované a poskytnuté dotace je stanovena ve výši 4 000 Kč/m2 do maximální výměry 50 m2 na jednu bytovou jednotku. Maximální celková výměra, na jakou může být dotace požadována v rámci jedné žádosti, je stanovena na 200 m2.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 15. prosince 2023.

Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Účel

Cílem programu je finanční podpora na včasnou přípravu projektů v daných oblastech podpory. Dotace je určena na zpracování projektové dokumentace, posudku či studie. Žádost o dotaci musí příjemce podat nejpozději do dvou let od ukončení realizace přípravy projektu, na kterou mu byla poskytnuta dotace (evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období 2021-2027 a národní zdroje od roku 2021).

Žadatel

Žadatelem o dotaci může být obec, příspěvková organizace zřízená obcí nebo dobrovolný svazek obcí.

Objem prostředků a výše dotace

Dotace se poskytuje ve výši 50 % v maximální výši 2 835 000 Kč.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 15. prosince 2023.

Účelové dotace a dary

Účel

Cílem programu je poskytování individuálních účelových dotací nebo darů na financování činností a aktivit v rámci

 • Tematického zadání Podpora hejtmanky (podpora v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí),
 • Tematického zadání Zmírnění následků živelních katastrof (příspěvek na rekonstrukci nebo opravu majetku poškozeného živelní katastrofou),
 • Tematického zadání Humanitární pomoc (poskytování humanitární pomoci obcím na zmírnění následků mimořádných událostí a humanitární pomoci obcím, fyzickým a právnickým osobám v době vyhlášeného stavu nebezpečí),
 • v rámci Tematického zadání Pomoc v mimořádné nouzi (pomoc fyzickým osobám v jejich mimořádné životní situaci zapříčiněné zejména živelní katastrofou).

Žadatel

Příjemci peněžních prostředků poskytovaných z Fondu jsou obce a právnické a fyzické osoby realizující svou činnost či jednotlivé aktivity na území kraje.

Objem prostředků a výše dotace

Dotace se poskytuje jako 80% v maximální výši 1 mil. Kč.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 29. prosince 2023.

Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol – UZAVŘENO

Účel

Cílem výzvy je podpora dodatečná projektů zaměřených na rozvoj a obnovu mateřských a základních škol. Jedná se o projekty podpořené ze státního rozpočtu z programu:

 • MŠMT 298D2320 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působností obcí (oblast podpory A),
 • MŠMT 133330 - Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí(oblast podpory B),
 • MŠMT 133340, podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí (oblast podpory C),
 • MŠMT 133340, podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí (oblast podpory D).

Žadatel

Žadatelem je obec nebo dobrovolný svazek obcí.

Objem prostředků a výše dotace

Dotace se poskytuje jako 85% v maximální výši 10 mil. Kč.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 29. září 2023.

Podpora rozvoje základních škol – navýšení kapacity

Účel

Cílem výzvy je podpora rozvoje, obnovy a modernizace základních škol s cílem navýšení kapacity základních škol.
Dotaci lze poskytnout na výstavbu, přístavbu, vestavbu nebo nákup budovy pro účely provozu základní školy.

Žadatel

Žadatelem mohou být obce a dobrovolné svazky obcí ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Beroun, Kladno, Český Brod, Kolín, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Říčany, Černošice.

Objem prostředků a výše dotace

Dotace se poskytuje jako 50% v maximální výši 10 mil. Kč.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 28. června 2024.

Fond návratné finanční výpomoci

Účel

Cílem programu je poskytování dočasné použití peněžních prostředků z rozpočtu Středočeského kraje na financování podílu EU/EHP, státního rozpočtu apod., které budou následně ze strany poskytovatele dotace uhrazeny.

Žadatel

Žadatelem o návratnou finanční výpomoc může být obec do 3000 obyvatel na území kraje.

Objem prostředků a výše dotace

Maximální výše peněžních prostředků je 4 mil. Kč.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 28. června 2024.

Program Smart akcelerátor III – Věda v praxi obcí – UZAVŘENO

Účel

Cílem programu je podpora spolupráce mezi veřejnou správou a výzkumnými organizacemi, kterou bude možné dále využívat k její propagaci. Dotace je určena na vytvoření nabídky služeb (katalogu příkladů dobré praxe z portfolia témat - energetika a teplárenství, vodohospodářství, odpadové hospodářství, veřejná prostranství, doprava, bezpečnost) a prostřednictvím povinných konzultací, kdy jedním z hodnotících kritérií bude právě rozprostření poptávky ze strany veřejné správy do co nejvíce výzkumných organizací.

Žadatel

Žadatelem mohou být obce, příspěvkové organizace obcí, dobrovolné svazky obcí.

Objem prostředků a výše dotace

Dotace se poskytuje jako 100% v maximální výši 200 tis. Kč.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 29. září 2023.

Fond homogenizace krajské dopravní infrastruktury – UZAVŘENO

Účel

Cílem programu je podpora homogenizace krajské dopravní infrastruktury. Dotace je určena na opravy (souvislé sjednocení) vozovkového souvrství, při podélném nebo příčném uložení (následujícím souvisle za sebou) inženýrské sítě do pozemní komunikace a zasahující do vozovkového souvrství v polovině nebo přes polovinu pozemní komunikace, a to v tloušťce minimálně 50 mm.

Žadatel

Žadatelem mohou být obce, dobrovolné svazky obcí.

Objem prostředků a výše dotace

Maximální výše dotace je stanovena na 1 000 Kč na m2 homogenizované vozovky pozemní komunikace v majetku kraje (silnice II. a III. třídy), maximálně však ve výši uznatelných nákladů projektu.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 30. září 2023.

Dotace na rozvoj cyklistické infrastruktury – UZAVŘENO

Účel

Cílem programu je rozvoj cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje. Projekt musí být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů (SFDI, IROP).

Dotace může být využita na tematická zadání:

 • Výstavba cyklistické infrastruktury na dálkových páteřních trasách.
 • Výstavba cyklistické infrastruktury na vybraných páteřních regionálních trasách.
 • Výstavba cyklistické infrastruktury na cyklotrasách spojujících cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje.
 • Páteřní infrastruktura pro parkování jízdních kol.
 • Doplňková infrastruktura pro parkování jízdních kol v území Integrovaných teritoriálních investic.
 • Doplňková infrastruktura pro parkování jízdních kol mimo území ITI.

Žadatel

Žadatelem může být obec, dobrovolný svazek obcí.

Objem prostředků a výše dotace

Dotace se poskytuje jako 100% v maximální výši 5 mil. Kč.

Podmínky

Žádosti je možno podávat do 20. října 2023.

Co dál

Rádi vám pomůžeme dotaci získat. Víme, co funguje a jak postupovat. Ozvěte se nám přes kontaktní formulář nebo rovnou přes informační linku 605 283 808. Jsme tu pro vás.

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Jednotlivé dotační příležitosti najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.