Základní info

100%
do 20.9.2023
200 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Veřejná zeleň a eliminace odvodnění

Tato výzva v rámci Operačního programu životní prostředí se zaměřuje na projekty revitalizace sídelní zeleně a omezení negativní funkce odvodňovacího systému.

Výzva se zaměřuje na projekty revitalizace sídelní zeleně, a to prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo prvků povrchového odvodnění.

Podporované aktivity

veřejná zeleň

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů)
  • zlepšení jejich funkčního stavu včetně dokončovací a rozvojové péče

eliminace odvodnění

  • eliminace účinnosti drénu (např. přerušené úseky potrubí, instalaci záslepek na drenážním potrubí)
  • zvyšování nivelety dna odvodňovacích příkopů a kanálů hrázkováním a (pomístním) zasypáváním
  • řízené zarůstání drenáže (dřevinami, bylinami)
  • další vhodná opatření

Oprávnění žadatelé

• obce
• městské části hlavního města Prahy
• dobrovolné svazky obcí
• kraje
• veřejnoprávní instituce
• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
• organizační složky státu
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
• státní podniky
• obchodní společnosti a družstva
• fyzické osoby podnikající
• fyzické osoby nepodnikající

Výše dotace

Míra podpory je až 85–100 %.
Celková alokace této výzvy je 200 milionů Kč.

Termíny

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.
Žádosti je možné podávat do 20. září 2023.

Co dál

Neváhejte se se svým nápadem nebo plánem ozvat nejlépe hned a využít nezávaznou konzultaci zdarma.
kontaktní stránka

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.