Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP

Získejte dotaci na vybudování alternativních zdrojů tepla. Tento dotační titul vám může přispět na výměnu a instalaci nových tepelných zdrojů (tepelná čerpadla, kotle apod.). Maximální výše odměny je na jednu bytovou jednotku při využití všech možností financování.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Vlastník stávajícího bytového domu
 • Stavebník nového bytového domu
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • Pověřený vlastník bytového domu
 • Nabyvatelé bytové jednotky v novém bytovém domě
 • Osoba, která svědčí právo stavby nového bytového domu

Dotace jsou v tomto dotačním titulu rozděleny do 4 podoblastí:

C.1 - Výměna zdrojů tepla

Pořízení a instalace nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny:

 • kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy
 • kotlů na otopné oleje za některý z těchto zdrojů - kotel-bio, kamna-bio+, TČ-vytápění, TČ-vzduch, kotel - plyn, CZT, kogenerace

C.2 - Příprava teplé vody

Podpora bude poskytnuta na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:

 • solární ohřev vody
 • využití tepelného čerpadla pro ohřev vody

Výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené dle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou na tento zdroj napojeny.

Výše podpory a u jednotlivých opatření:

 • solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění - 13 000 Kč
 • solární fotovoltaický ohřev vody - 13 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev vody - 20 000 Kč

O podporu nelze žádat, pokud již byla na stejný objekt poskytnuta nebo je poskytována:

 • podpora na tepelné čerpadlo
 • podpora na jiný solární systém pro ohřev vody, včetně fotovoltaických s využitím přebytků výroby el. energie na ohřev vody
 • VZT jednotku se zpětným získáváním tepla s využitím tepelného čerpadla, s ohřevem vody

C.3 - Fotovoltaické systémy (FVE)

Podpora pořízení a instalace nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určené pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož. je tato budovy zapojena, na který je podána žádost o podporu.

Maximální výše podpory za jednotlivé části systému:

 • za 1 kWp instalovaného výkonu - 15 000 Kč
 • za 1 kWp el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia - 10 000 Kč
 • za 1 připojenou bytovou jednotku k FV systému - 5 000 Kč

C.4 - Větrání

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systému řízeného větrání se zpětným získávání tepla včetně jejich příslušenství a zapojení.

Větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob.

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %.

V případě jednotek, u nichž je ke zpětnému získávání tepla využíváno pouze tepelné čerpadlo, jsou podporovány pouze systémy využívající získané teplo k ohřevu vody.

C.5 - Využití tepla z odpadních vod

Poslední z podoblastí poskytuje finance na instalaci centrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Maximální výše podpory na jeden centrální systém pro využití tepla z odpadní vody je 15 000 Kč.

Při použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 40 %.

Výše dotace

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, která jsou předmětem opatření.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných bytových domech.

Podporované aktivity

 • Výměna výplní stavebních otvorů
 • Zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí na obálce budovy pomocí tepelněizolačních materiálů

Uznatelné náklady:

 • Nákup či výstavba nízkoenergetických domů
 • Zateplení vnější stěny, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehkého obvodového pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově
 • Výměna výplní stavebních otvorů
 • Zateplení konstrukce k zemině
 • Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS (kontaktní vnější zateplovací systém)

Další podmínky pro poskytnutí podpory

 • Podporována jsou pouze opatření realizována a uhrazena po 1. lednu 2021
 • Nepřipouští se současná podpora navrhovaných opatření z jiných dotačních programů Fondu
 • Žadatel je povinen identifikovat veškeré transakce související s projektem odděleně od ostatních účetních transakcí, které s projektem nesouvisejí
 • Podporu nelze poskytnout na změny opatření, na která byla v minulosti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a u kterých ještě neuplynula doba udržitelnosti
 • Podpora může být poskytnuta žadateli, který nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u některého z orgánů veřejné správy nebo není ve finančních obtížích

Další informace naleznete na stránce Nová zelená úsporám - dokumenty.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.