Základní info

70%
až 3 000 000
do 31.12.2023
450 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

UZAVŘENO Zdroje pitné vody

Problémy s pitnou vodou, a to zejména s jejími zásobami a její kvalitou, jsou čím dál častějším jevem, stejně jako vysychání zdrojů. Státní fond životního prostředí nabízí podporu obcím a městům v celkové výši 450 milionů Kč.

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti či zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 70 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 3 000 000 Kč.

Minimální částka, o kterou lze žádat, je 200 000 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Cílem výzvy je zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídajícím množství a kvalitě.

Předmět podpory

 • Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 • Realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.)

(včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu)

 • Vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován.

Uznatelné náklady:

 • Projektová příprava maximálně do výše 10 % z celkových způsobilých výdajů
  • zajištění autorského a technického dozoru
  • projektová dokumentace včetně průzkumných prací a nezbytných podkladových studií a analýz
  • zadávací dokumentace na realizaci podporovaných aktivit, včetně výdajů na organizaci zadávacího řízení
  • zpracování dat a vyhodnocení výsledků
 • Stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, včetně realizace průzkumných vrtů
 • Povinná publicita projektu, maximálně však do 10 000 Kč

Jedná se pouze o výdaje projektu, které jsou prokazatelné bankovním výpisem, které vznikly a byly uhrazeny nejdříve v den vyhlášení této výzvy, s výjimkou výdajů na přípravu projektu, které mohou být vzniklé a uhrazené i před tímto datem.

Neuznatelné náklady:

 • Budování nových rozvodů pitné vody
 • Výdaje na prosté rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
 • Výdaje na obnovu ostatních inženýrských sítí
 • Výdaje na provozování vodohospodářské infrastruktury
 • Rozpočtová rezerva
 • Nákup použitého vybavení
 • Daně
 • Pronájem pozemku/stavby
 • Úroky/splátky úvěrů
 • Správní poplatky
 • Pojistné a cestovné
 • Režijní a provozní výdaje
 • Mzdové náklady zaměstnanců

Jsme tu pro vás

Neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu, abychom vám poskytli nezávaznou bezplatnou konzultaci a profesionálně vás provedli dotačním procesem.

Informační linka: +420 605 283 808
Kontaktní formulář

Nebo si nejdřív prohlédněte naše hotové projekty.

Výzvu SFŽP najdete tady.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele. Věnujeme se územně samosprávným celkům, spolkům, sociálním službám a dalším subjektům neziskového sektoru.