Zdroje pitné vody - dotace SFŽP

V současné době se potýkáme s problémy s pitnou vodou, a to zejména s její kvalitou, se zásobami pitné vody a také s vysychajícími zdroji. Státní fond životního prostředí proto nabízí podporu obcím a městům v celkové výši 450 mil. Kč.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti či zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 70 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 3 000 000 Kč.

Minimální částka, o kterou lze žádat je 200 000 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Dotační titul má za cíl zregenerovat či intenzifikovat stávající zdroje vody pro zásobování obyvatelstva, realizovat zcela nové zdroje pitné vody či navýšit kapacitu současných zdrojů pitné vody.

Podporované aktivity

 • Rekonstrukce a modernizace zdrojů pitné vody (zdroje, skupinové vodovody, dálkové přivaděče apod.)
 • Instalace nezbytných technologií a zapojení do stávajících / nových vodovodů

Uznatelné náklady:

 • Projektová příprava maximálně do výše 10 % z celkových způsobilých výdajů
  • zajištění autorského a technického dozoru
  • projektová dokumentace včetně průzkumných prací a nezbytných podkladových studií a analýz
  • zadávací dokumentace na realizaci podporovaných aktivit, včetně výdajů na organizaci zadávacího řízení
  • zpracování dat a vyhodnocení výsledků
 • Stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, včetně realizace průzkumných vrtů
 • Povinná publicita projektu, maximálně však do 10 000 Kč

Jedná se pouze o výdaje projektu, které jsou prokazatelné bankovním výpisem, které vznikly a byly uhrazeny nejdříve v den vyhlášení této výzvy, s výjimkou výdajů na přípravu projektu, které mohou být vzniklé a uhrazené i před tímto datem.

Neuznatelné náklady:

 • Budování nových rozvodů pitné vody
 • Výdaje na prosté rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
 • Výdaje na obnovu ostatních inženýrských sítí
 • Výdaje na provozování vodohospodářské infrastruktury
 • Rozpočtová rezerva
 • Nákup použitého vybavení
 • Daně
 • Pronájem pozemku / stavby
 • Úroky / splátky úvěrů
 • Správní poplatky
 • Pojistné a cestovné
 • Režijní a provozní výdaje
 • Mzdové náklady zaměstnanců

Další informace naleznete na stránce 1.6.A - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.