Základní info

100%
až 100 000 000
do 10.6.2024
5 000 000 000 Kč
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Zelená infrastruktura

Tato výzva je zaměřena na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury ve veřejném prostranství měst a obcí a dále na omezování všech forem znečištění.

Probíhá příjem žádostí do 10.6.2024

Mám zájem o dotaci

Tato výzva je zaměřena na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury ve veřejném prostranství měst a obcí a dále na omezování všech forem znečištění.

Zelená infrastruktura

Zelenou infrastrukturou se rozumí jak zelená složka (například stromy), tak modrá složka (například vodní plochy). Někdy je pro zelenou infrastrukturu využíváno i spojení modro-zelená infrastruktura. S ohledem na plnění ekosystémových služeb a zmírnění klimatických změn jsou pro účely IROP 2021-2027 do výdajů na zelenou infrastrukturu zahrnuty i umělé prvky modré složky jako například zasakovací povrchy, umělé vodní prvky a úprava břehů.

Podporované aktivity

Ze získaných prostředků je možné financovat tyto aktivity:

  • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
  • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
    Například: revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a opatření ke snižování hluku;
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství;
    Například: revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb.

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství – na jejich vznik či úpravu ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Podporovány budou např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky nebo náplavky.

Dopravní infrastruktura je podporována v přímých výdajích na hlavní část projektu maximálně v rozsahu 40 % rozlohy veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu. Podmínkou je splnění specifických kritérií přijatelnosti (zejména propustnost povrchů). Do způsobilých výdajů nepatří investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy a investice do tratí pro kolejová vozidla. Do plochy dopravní infrastruktury se započítávají: pozemní komunikace (včetně částí vymezených pro cyklisty), odstavné a parkovací plochy, zálivy zastávek, stání a točny pro vozidla veřejné hromadné dopravy, tramvajové pásy. Do limitu dopravní infrastruktury se nezapočítávají nástupiště zastávek veřejné hromadné dopravy, chodníky a samostatné komunikace pro pěší, společné komunikace pro pěší a cyklisty a pozemní komunikace v případě, že se jedná o pěší zónu nebo obytnou zónu.

Hledisko genderové rovnosti

Při plánování projektu je nutné zohledňovat hledisko genderové rovnosti a mělo by být využíváno genderové plánování, které rovněž reflektuje otázku bezpečí ve veřejných prostranstvích, které je úzce provázáno se specifickými potřebami žen a mužů. Při plánování infrastruktury je nezbytné se vyhnout potenciálně nebezpečným místům, jako jsou podchody, tunely, temná zákoutí a nepřehledná místa. V případě, že stávající prostor nelze měnit, lze řešit např. instalací širokoúhlého zrcadla a přídavného osvětlení tak, aby byl prostor čitelnější.
Toto hledisko je třeba popsat ve studii proveditelnosti.

Veřejnost

Pozor, projektový záměr musí být projednán s veřejností.

Oprávněný žadatel

Mezi oprávněné žadatele patří:

  • obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi / kraji,
  • hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované nebo zakládané hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy,
  • církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, veřejné a státní vysoké školy, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce.

Výše dotace

Minimální výše dotace je stanovena na 5 mil. Kč, maximální potom na 100 mil. Kč.
Celková alokace výzev je z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu dohromady zhruba 5 miliard Kč.

Termíny

Příjem žádostí od: 23. 1. 2024 / 24. 1. 2024 (podle regionu)

Ukončení příjmu žádostí: 10. 6. 2024

Co dál

Z předchozích let už máme celou řadu zkušeností s podáním úspěšných žádostí a jednoduše už víme, co funguje. Neváhejte se na nás co nejdříve obrátit třeba jen s dotazem, ale i s konkrétním záměrem, vše probereme při bezplatné a nezávazné konzultaci.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.